Monday, September 24, 2012


Дөрөв дэх семинарын хичээлийн даалгавар


 Оюутан бүр хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой ямар нэг судалгааг ангид танилцуулна.

 Танилцуулах зүйлс:

 
·         Судалгааны зорилго
·         Судалгааны арга
·         Судалгааны асуулт буюу таамаглал
·         Судалгааны түүвэр
·         Судалгааны бүрэлдэхүүн хэсгүүд
·         Судалгааг хийсэн он
·         Судалгааг хаанахын хэн хийсэн
·         Гол дүгнэлтүүд

Monday, September 17, 2012


Гурав дахь семинарын хичээлийн бичих даалгавар

Оюутан бүр олон түмний мэдээллийн аль нэг хэрэгслийн давуу талын тухай бодлоо блог дээр бичиж үлдээнэ үү.

Monday, September 3, 2012


Эхний семинарын хичээлийн даалгавар
Монголын болон гадаадын сэтгүүл зүй судлаач эрдэмтэн хэн нэгний  “олон түмний хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл”-ийн талаар бичиж буулгасан нэг тодорхойлолтыг семинарын хичээл дээр танилцуулна. Гадаад хэлээр бичигдсэнийг сонгож авбал тухайн хэлээр нь болон орчуулгатай нь энэ блог руу орж танилцуулна.