Monday, September 24, 2012


Дөрөв дэх семинарын хичээлийн даалгавар


 Оюутан бүр хэвлэл мэдээлэлтэй холбоотой ямар нэг судалгааг ангид танилцуулна.

 Танилцуулах зүйлс:

 
·         Судалгааны зорилго
·         Судалгааны арга
·         Судалгааны асуулт буюу таамаглал
·         Судалгааны түүвэр
·         Судалгааны бүрэлдэхүүн хэсгүүд
·         Судалгааг хийсэн он
·         Судалгааг хаанахын хэн хийсэн
·         Гол дүгнэлтүүд

No comments: